BPG Śniadowo w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim”

2021-07-06 14:15
Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo po rozpatrzeniu złożonego wniosku zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
BPG Śniadowo w projekcie „Cyfrowe GOK-i  w podregionie łomżyńskim”

W maju  nasza biblioteka otrzymała od Fundacji VCC z Lublina sprzęt komputerowy:

5 laptopów z oprogramowaniem o łącznej wartość 18 628,63 zł.

W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla pracowników biblioteki na temat: Bezpieczeństwo w sieci oraz Dziennikarstwo on-line.

Kolejnym etapem wdrażania projektu będą szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych. Szczególny nacisk położony zostanie na bezpieczeństwo w sieci internetowej. Szkolenia przeprowadzone zostaną na sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu otrzymanym w ramach projektu.