Groźne wypalanie traw.

2016-04-04 13:50
Apel Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie.

Ostrzeżenie przed wypalaniem traw

Przypominamy o zagrożeniach na skutek wiosennego wypalania traw oraz pozostałości roślin na polach i łąkach.
Groźne wypalanie traw.

Wypalanie roślinności powoduje:

  • zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
  • ryzyko wzniecenia pożaru lasu oraz sąsiadujących obiektów,
  • zatruwanie atmosfery dwutlenkiem węgla,
  • degradację gleby,
  • niszczenie mikrofauny /trzmieli, mrówek błonkówek itp./,
  • niszczenie legowisk i gniazd dzikiej zwierzyny i ptactwa.

Utrwalił się mit, że wypalanie traw i słomy poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Nadal wielu sądzi, że ogień to „najtańszy herbicyd” do zwalczania chwastów. Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę. Po wypaleniu gleba ubożeje, system korzeniowy roślin zamiera, ginie flora oraz bakterie i grzyby, które powodują szybszą wegetację roślin. W ogniu ginie całe bogactwo przyrody.

Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery - tysiące pożarów w skali kraju powoduje emisję dziesiątków ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia społeczeństwa.

W myśl art. 131 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. każdy, kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, podlega karze aresztu lub grzywny.

Rolnik wypalający trawy jest narażony na szereg kar związanych ze swoim postępowaniem. Oprócz kar, jakie może nałożyć policja czy prokuratura, karę może nałożyć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kary za wypalanie traw ustanawia także wiele aktów prawnych. Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł. Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Apelujemy o rozwagę i przestrzegamy przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności.

Wypalanie traw, łąk i nieużytków jest prawnie zabronione. Wobec osób nieprzestrzegających powyższych zasad bezpieczeństwa mogą być stosowane środki egzekucji karno–administracyjnej. Zanim ktoś zacznie wypalać trawę, powinien zastanowić się, czy przez bezmyślność nie narazi życia swojego i innych.

Tematy pokrewne (tagi): guziec,

Pozostałe wiadomości