WESOŁA PSZCZOŁA – KONKURS POETYCKO-PLASTYCZNY

2024-03-18 13:30
WESOŁA PSZCZOŁA – KONKURS POETYCKO-PLASTYCZNY

Wesoła Pszczoła - malowane wiersze

konkurs poetycko-plastyczny

NAPISZ WIERSZ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z PSZCZOŁAMI I WYKONAJ DO NIEGO ILUSTRACJĘ W DOWOLNEJ PŁASKIEJ TECHNICE W FORMACIE A3 LUB AA


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: DO 30 KWIETNIA 2024 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOMŻY FILA NR 6 UL. MAŁACHOWKSKIEGO 1 LOK. 3

REGULAMIN I KONTAKT:

LEŚNA PRACOWNIA - AGNIESZKA ZIELEWICZ

www.lesna-pracownia.pl

FILIA NR 6 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY WWW.FILIANR6LOMZA.BLOGSPOT.COM

 

REGULAMIN

Konkursu poetycko-plastycznego

 

Organizatorzy:

 • Pracownia Leśna - Pasieka Zielówka, A. Zielewicz
 • Miej ska Biblioteka Publiczna w Łomży Filia Nr 6
 • Łomżyńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
 • Urząd Miasta Łomża

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie dzieci na zagadnienia ekologii, ochrony i znaczenia pszczół dla środowiska naturalnego,
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • promocja dziecięcej twórczości poetyckiej.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego.
 2. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest napisanie wiersza o tematyce związanej z pszczołami oraz wykonanie pracy plastycznej będącej jego ilustracją. Wiersz powinien być wkomponowany w pracę plastyczną i stanowić jej całość.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną.
 4. Praca konkursowa powinna być wykonana dowolną, płaską techniką plastyczną w formacie A4 lub A3. Na odwrocie pracy należy zamieścić czytelną metryczkę zawierającą tytuł pracy oraz następujące informacje: imię, nazwisko i wiek autora, adres korespondencyjny, numer telefonu opiekuna. Prace niepodpisane, anonimowe oraz bez wypełnionego oświadczenia nie będą zakwalifikowane do konkursu!
 5. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, filmowanie, fotografowanie i bezpłatne publikowanie prac oraz wizerunku ich autorów na stronie internetowej i fb Organizatorów oraz mediach promujących wydarzenie. Prace mogą być drukowane w dowolnej liczbie i w dowolnym nakładzie oraz zamieszczane w Internecie.
 7. Każdy uczestnik wraz z pracą, składa również podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodę, na wzięcie udziału w konkursie. Prace bez w/w oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych nie będą brane pod uwagę. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu
 8. Prace można składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r. osobiście lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Filia Nr 6 ul. Małachowskiego 1 lok. 3, 18-400 Łomża
 9. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu.

Kryteria oceny :

 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • kreatywność,
 • staranność wykonania,
 • wrażenia artystyczne.

Dla laureatów przewidziano dyplomy oraz nagrody.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ul. Małachowskiego 1 lok. 3.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na:

Kontakt:

 • Pracownia Leśna Agnieszka Zielewicz tel. 602 670 839

e-mail: kurpiepracownialesna@gmail.com

 • Filia Nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży tel. 86 218 43 36 e-mail: f6@mbp-lomza.pl

Patronat medialny: 4lomza.pl