Demografia gminy

2016-04-14 14:18
Liczba mieszkańców Gminy Śniadowo na koniec 2013 roku  wyniosła 5562  osób. W latach  2010-2013 liczba mieszkańców wykazywała tendencję spadkową. 

Struktura ludności na terenie gminy Śniadowo

Struktura

2010

2011

2012

2013

Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania ogółem stan na 31 XII

5628

5592

5580

5562

mężczyźni stan na 31 XII

2859

2831

2809

2790

kobiety stan na 31 XII

2769

2761

2771

2772

kobiety na 100 mężczyzn

97

98

99

99

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców

 -0,7

-1,2

-2,5

-2,7

Źródło: WWW.stat.gov.pl Bank Danych Lokalnych

Jak wynika z powyższego zestawienia stan ludności na terenie gminy Śniadowo sukcesywnie maleje. Na przestrzeni lat 2010-2013 liczba ludności zmniejszyła się o 1,2%, w tym liczba mężczyzn spadła o 2,5%, natomiast liczba kobiet wzrosła o 1,5 promila.

Wskaźnik przyrostu naturalnego natomiast ulega wahaniom. W roku 2010 wynosił on (-) 0,7%, w roku 2011 spadł do (-)1,2 , w latach 2012-2013 uległ dalszemu spadkowi i  względnej stabilizacji -  wahał się w granicach (-) 2,5 -  (-) 2,7 na 1000 osób.

Można zaobserwować wzrost wskaźnika feminizacji, który wynosił w roku 2010 -97 kobiet na 100 mężczyzn, 98 w roku 2011 oraz 99 kobiet na 100 mężczyzn w latach 2012-2013. Wskaźnik jest tożsamy ze wskaźnikiem dla powiatu łomżyńskiego, który waha się w granicach 98-99 kobiet na 100 mężczyzn i jest  niższy niż w województwie podlaskim, gdzie wynosi on  104-105 kobiet na 100 mężczyzn.

Wybrane dane demograficzne w 2015 r.

 

 Powiat

 Gmina

 Powiat=100

 

Ludność

·      w tym kobiety

Urodzenia żywe

Zgony

Przyrost naturalny

Saldo migracji ogółem

Ludność w wieku:

·      przedprodukcyjnym

·      produkcyjnym

·      poprodukcyjnym

 

51.439

25.477

483

539

- 56

- 153

 

9.920

32.475

9.044

 5.476

2.712

47

60

- 13

- 21

 

1.059

3.336

1.081

 10,6

10,6

9,7

11,1

X

X

 

10,7

10,3

12,0

 

Wybrane dane statystyczne w 2015 r.Ludność_2015.png