BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/120/05 RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia: 30 marca 2005 r.
w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo.
Na podstawie art. 42 ust. 7, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz.71 )Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące normy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami), dla nauczycieli nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć:
LP. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
1. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzący gimnastykę korekcyjną. 18
2. Nauczyciele przedszkola i szkół prowadzący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną we wszystkich stopniach.
18
3. Logopedzi. 20
4. Pedagodzy, psycholodzy i doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach. 20

§ 2. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wymienionych w pkt.1 , 2 i 3 tabeli należy rozumieć jednostkę 45 minut, a przez godzinę zajęć wymienionych w pkt.4 – 60 minut.
§ 3. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się według przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy, jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru.
2.Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczyciela zobowiązanego do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, ustala się według zasad określonych w ust. 1.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni o jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 kwi 2005 15:00
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2191 razy
Ilość edycji: 1