BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 8 kwietnia 2024 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego (gmina Śniadowo)

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BIAŁYMSTOKU
z dnia 8 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Białymstoku I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

 1. Wybory przeprowadzono do 133 rad, z czego:

1) do 118 rad gmin, z tego:

 1. a) do 110 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
 2. b) do 8 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 14 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 1. Wybierano łącznie 2099 radnych, z czego:

1)   1829 radnych rad gmin, z tego:

 1. a) 1650 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
 2. b) 179 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   240 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 1. Wybrano łącznie 2099 radnych, z czego:

1)   1829 radnych rad gmin, z tego:

 1. a) 1650 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
 2. b) 179 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   240 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 1. Wybory przeprowadzono w 1740 okręgach wyborczych.
 2. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 1561 okręgach wyborczych.
 4. Głosowania nie przeprowadzono w 179 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 179 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
 5. Głosowanie przeprowadzono w 1073 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 1. Wybory przeprowadzono do 110 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1650 okręgów wyborczych.
 2. Wybierano 1650 radnych spośród 4202 kandydatów zgłoszonych przez 416 komitetów wyborczych, w tym 371 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
 3. Wybrano 1650 radnych.
 4. Wybory przeprowadzono w 1650 okręgach wyborczych.
 5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 6. Głosowanie przeprowadzono w 1471 okręgach wyborczych.
 7. Głosowania nie przeprowadzono w 179 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 179 radnych uzyskało mandat bez głosowania.
 8. Głosowanie przeprowadzono w 695 obwodach głosowania.
 9. 9. Uprawnionych do głosowania było 451662 osób, w tym 31 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 10. 10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 246741 osobom.
 11. 11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 246744 osób, to jest 54,63% uprawnionych do głosowania.
 12. 12. Głosów ważnych oddano 241358, to jest 97,82% ogólnej liczby głosów oddanych.
 13. 13. Głosów nieważnych oddano 5386, to jest 2,18% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 1458, to jest 27,07% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3928, to jest 72,93% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

 1. Wybory przeprowadzono do 8 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 32 okręgi wyborcze.
 2. Wybierano 179 radnych spośród 1113 kandydatów zgłoszonych na 160 listach kandydatów przez 29 komitetów wyborczych.
 3. Wybrano 179 radnych.
 4. Wybory przeprowadzono w 32 okręgach wyborczych.
 5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 6. Głosowanie przeprowadzono w 32 okręgach wyborczych.
 7. Głosowanie przeprowadzono w 348 obwodach głosowania.
 8. Uprawnionych do głosowania było 404786 osób, w tym 8 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 198547 osobom.
 10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 198489 osób, to jest 49,04% uprawnionych do głosowania.
 11. Głosów ważnych oddano 195245, to jest 98,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
 12. Głosów nieważnych oddano 3244, to jest 1,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 1448, to jest 44,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1796, to jest 55,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

 1. Wybory przeprowadzono do 14 rad powiatów, w których utworzono 54 okręgi wyborcze.
 2. Wybierano 240 radnych spośród 1669 kandydatów zgłoszonych na 275 listach kandydatów przez 47 komitetów wyborczych.
 3. Wybrano 240 radnych.
 4. Wybory przeprowadzono w 54 okręgach wyborczych.
 5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 6. Głosowanie przeprowadzono w 54 okręgach wyborczych.
 7. Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.
 8. Uprawnionych do głosowania było 588944 osób.
 9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 314634 osobom.
 10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 314559 osób, to jest 53,41% uprawnionych do głosowania.
 11. Głosów ważnych oddano 303166, to jest 96,38% ogólnej liczby głosów oddanych.
 12. Głosów nieważnych oddano 11393, to jest 3,62% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 6152, to jest 54,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5241, to jest 46,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego

 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego utworzono 4 okręgi wyborcze.
 2. Wybierano 30 radnych spośród 259 kandydatów zgłoszonych na 30 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.
 3. Wybrano 30 radnych.
 4. Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.
 5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 6. Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.
 7. Głosowanie przeprowadzono w 1073 obwodach głosowania.
 8. Uprawnionych do głosowania było 899981 osób.
 9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 464963 osobom.
 10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 464837 osób, to jest 51,65% uprawnionych do głosowania.
 11. Głosów ważnych oddano 447058, to jest 96,18% ogólnej liczby głosów oddanych.
 12. Głosów nieważnych oddano 17779, to jest 3,82% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 5534, to jest 31,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12245, to jest 68,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 Rozdział 95.
Wybory do Rady Gminy Śniadowo

Oddział 1.
Dane ogólne

 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
 2. Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 14 okręgach wyborczych.
 4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 15, w którym zarejestrowano jedną listę kandydatów.
 5. Uprawnionych do głosowania było 3914.
 6. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2130 osobom.
 7. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2128 osób, to jest 54,37% uprawnionych do głosowania.
 8. Głosów ważnych oddano 2087, to jest 98,07% ogólnej liczby głosów oddanych.
 9. Głosów nieważnych oddano 41, to jest 1,93% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 4, to jest 9,76% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 90,24% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

 1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 201;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 80 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79;

6) głosów ważnych oddano 79;

7) radnym został wybrany:

― JASTRZĘBSKI Wojciech,

z listy nr 13           KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 262;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 120 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119;

6) głosów ważnych oddano 118;

7) radnym został wybrany:

― ŁUBA Marek,

z listy nr 13           KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 304;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 144 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144;

6) głosów ważnych oddano 138;

7) radnym został wybrany:

― ZABORSZCZYK Jacek Grzegorz,

z listy nr 13           KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 182;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 104 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104;

6) głosów ważnych oddano 102;

7) radnym został wybrany:

― ŻEBROWSKI Edward,

z listy nr 13           KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 285;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 161 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161;

6) głosów ważnych oddano 159;

7) radnym został wybrany:

― POLKOWSKI Cezary,

z listy nr 14           KWW CEZARY POLKOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 273;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 140 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141;

6) głosów ważnych oddano 139;

7) radnym został wybrany:

― MALINOWSKI Waldemar Grzegorz,

z listy nr 13           KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 318;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 186 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186;

6) głosów ważnych oddano 179;

7) radnym został wybrany:

― WOJSZ Janusz Sławomir,

z listy nr 13           KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 281;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 147 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146;

6) głosów ważnych oddano 140;

7) radnym został wybrany:

― ŁUBA Mirosław,

z listy nr 16           KWW MIROSŁAW ŁUBA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 340;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 183 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183;

6) głosów ważnych oddano 181;

7) radnym został wybrany:

― PODGÓRSKI Grzegorz,

z listy nr 13           KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 405;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 238 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238;

6) głosów ważnych oddano 232;

7) radnym został wybrany:

― TRUSZKOWSKI Michał Antoni,

z listy nr 13           KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 293;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 172 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172;

6) głosów ważnych oddano 167;

7) radnym został wybrany:

― JASTRZĘBSKI Jarosław,

z listy nr 12           KWW PAWEŁ KOZŁOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 266;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 190 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190;

6) głosów ważnych oddano 188;

7) radnym został wybrany:

― MIECZKOWSKI Krzysztof,

z listy nr 13           KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 268;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 152 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152;

6) głosów ważnych oddano 152;

7) radną została wybrana:

― JASTRZĘBSKA Ewa,

z listy nr 12           KWW PAWEŁ KOZŁOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 236;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113;

6) głosów ważnych oddano 113;

7) radnym został wybrany:

― BARANOWSKI Tadeusz Piotr,

z listy nr 13           KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― ZAREMBA Zdzisław,

z listy nr 13           KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 7.
Wybory do Rady Powiatu Łomżyńskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 17 radnych.
 2. Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 40349.
 5. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 21707 osobom.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21701 osób, to jest 53,78% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 20755, to jest 95,64% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 946, to jest 4,36% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 449, to jest 47,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 497, to jest 52,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

 1. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1                 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2                 KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3                 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

 1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 8847;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5012 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5012;

6)   głosów ważnych oddano 4759;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― POLKOWSKI Kazimierz,

         ― SZYMANOWSKI Mirosław,

         ― OLSZEWSKI Wiesław,

         ― STRUMIŁOWSKA Zofia;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 1. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 9288;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4546 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4544;

6)   głosów ważnych oddano 4381;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― DĘBEK Sławomir,

         ― GAWRYCH Anna,

         ― CERAN Marcin Andrzej;

 1. b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― CHOJNOWSKI Tomasz Paweł;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 1. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 7392;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4067 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4066;

6)   głosów ważnych oddano 3901;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― SZABŁOWSKI Lech Marek,

         ― KORYTKOWSKA Bożena;

 1. b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― KULESZA Jarosław;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 1. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6465;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3660 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3660;

6)   głosów ważnych oddano 3472;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― GÓRALCZYK Tadeusz,

         ― KRZYNÓWEK Jacek;

 1. b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― ZACZEK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 1. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 8357;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4422 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4419;

6)   głosów ważnych oddano 4242;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― KUCZYŃSKI Jan,

         ― DZIEKOŃSKA Maria;

 1. b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― SOWA Piotr;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 30 radnych.
 2. Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 899981.
 5. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 464963 osobom.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 464837 osób, to jest 51,65% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 447058, to jest 96,18% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 17779, to jest 3,82% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 5534, to jest 31,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12245, to jest 68,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

 1. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1                 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2                 KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3                 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 5                 KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

 1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 212685;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107091 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107067;

6)   głosów ważnych oddano 106016;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― KOSICKI Artur,

         ― MADRAS Tomasz Stefan,

         ― DĘBSKI Bogusław;

 1. b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― NAZARKO Łukasz;

 1. c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― PROKORYM Łukasz,

         ― AUGUSTYN Anna,

         ― PILECKI Karol;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 1. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 224350;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 110999 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 110969;

6)   głosów ważnych oddano 105741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― WNUKOWSKI Paweł,

         ― DEC Leszek,

         ― BURNOS Wiesława,

         ― SUPIŃSKI Rafał;

 1. b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― CIEŚLUKOWSKI Cezary,

         ― DYJUK Bogdan;

 1. c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― NASZKIEWICZ Anna,

         ― KWATERSKI Waldemar;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 1. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 185562;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 95226 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 95206;

6)   głosów ważnych oddano 90370;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― OLBRYŚ Marek,

         ― SEKŚCIŃSKI Adam Wojciech,

         ― MIECZKOWSKA Wanda Elżbieta,

         ― KRYNICKA Bernadeta;

 1. b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― GROCHOWSKI Wojciech;

 1. c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― PIORUNEK Jacek;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 1. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 9 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 277384;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 151647 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 151595;

6)   głosów ważnych oddano 144931;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― GROMKO Mariusz Krzysztof,

         ― SIEKIERKO Łukasz,

         ― MALINOWSKI Marek,

         ― JABŁOŃSKI Robert;

 1. b) lista nr 2 ― KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― DEREHAJŁO Stanisław;

 1. c) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― LESZCZYŃSKI Jerzy,

         ― JANOWSKI Mikołaj;

 1. d) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― DWORZAŃSKI Jarosław Zygmunt,

         ― ŁUKASZUK Igor;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy w Białymstoku

/-/ Jacek Malinowski

Data powstania: środa, 10 kwi 2024 11:09
Data opublikowania: środa, 10 kwi 2024 11:12
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 104 razy