BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE NR 5/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

w sprawie podziału powiatu łomżyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 454 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2024 r.
Sygn. akt II OKW 22/24, Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje: 
§ 1. Dokonuje się podziału powiatu łomżyńskiego na okręgi wyborcze, ustala się ich granice, numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
§ 2. Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do postanowienia.
§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Powiatu Łomżyńskiego oraz Radzie Miejskiej w Jedwabnem, Radzie Gminy Łomża, Radzie Gminy Miastkowo, Radzie Miejskiej w Nowogrodzie, Radzie Gminy Piątnica, Radzie Gminy Przytuły, Radzie Gminy Śniadowo, Radzie Gminy Wizna, Radzie Gminy Zbójna, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 4. Na postanowienie Radzie Powiatu Łomżyńskiego oraz Radzie Miejskiej w Jedwabnem, Radzie Gminy Łomża, Radzie Gminy Miastkowo, Radzie Miejskiej w Nowogrodzie, Radzie Gminy Piątnica, Radzie Gminy Przytuły, Radzie Gminy Śniadowo, Radzie Gminy Wizna, Radzie Gminy Zbójna, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Łomży. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu łomżyńskiego.

Komisarz Wyborczy
w Łomży
Jan LESZCZEWSKI

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 24 sty 2024 14:54
Data opublikowania: środa, 24 sty 2024 14:56
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 291 razy