BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 30 stycznia 2024 r.

 

  1. Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Łomży według stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.

Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

1

Gmina Ciechanowiec

8242

2

Gmina Czyżew

6227

3

Gmina Grabowo

3394

4

Gmina Grajewo

5744

5

Gmina Jedwabne

5059

6

Gmina Klukowo

4156

7

Gmina Kobylin-Borzymy

3119

8

Gmina Kolno

8418

9

Gmina Kołaki Kościelne

2276

10

Gmina Kulesze Kościelne

2989

11

Gmina Łomża

11747

12

Gmina Mały Płock

4689

13

Gmina Miastkowo

4111

14

Gmina Nowe Piekuty

3752

15

Gmina Nowogród

3896

16

Gmina Piątnica

10404

17

Gmina Przytuły

2052

18

Gmina Radziłów

4582

19

Gmina Rajgród

4921

20

Gmina Rutki

5297

21

Gmina Sokoły

5488

22

Gmina Stawiski

5834

23

Gmina Szczuczyn

5827

24

Gmina Szepietowo

6586

25

Gmina Szumowo

4708

26

Gmina Śniadowo

5223

27

Gmina Turośl

5045

 

 

28

Gmina Wąsosz

3467

29

Gmina Wizna

3845

30

Gmina Wysokie Mazowieckie

5484

31

Gmina Zambrów

8670

32

Gmina Zbójna

4017

33

Miasto Grajewo

19823

34

Miasto Kolno

9411

35

Miasto Łomża

55809

36

Miasto Wysokie Mazowieckie

8972

37

Miasto Zambrów

20216

 

  1. Na podstawie           9      pkt      1,      2      i      4      uchwały      Państwowej      Komisji      Wyborczej      z      dnia      5      lutego      2018      r.  w        sprawie określenia        właściwości terytorialnej        i        rzeczowej        komisarzy        wyborczych        oraz        ich        siedzib,     a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

 

W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 399 oraz art. 478 § 1 Kodeksu wyborczego, prawo zgłaszania kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) przysługuje:

  • komitetowi wyborczemu partii politycznej,
  • koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
  • komitetowi wyborczemu organizacji,
  • komitetowi wyborczemu wyborców.

Zgodnie z art. 402 § 1 oraz art. 403 § 3 i 5 Kodeksu wyborczego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji i zamiarze zgłaszania kandydatów w jednym województwie oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców i zamiarze zgłaszania kandydatów w jednym województwie lub w gminie do 20 000 mieszkańców będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Łomży do dnia 12 lutego 2024 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, ul. Nowa 2/228 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

 Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy, mogą zgłaszać kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży (adres j. w.), w terminie do dnia 22 lutego 2024 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia  kandydatów  na  członków  obwodowych  komisji  wyborczych  przyjmują  urzędnicy  wyborczy  za  pośrednictwem  urzędów  gmin,  w godzinach pracy urzędów, w terminie do dnia 8 marca 2024 r.

 Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla ujęcia wyborcy w obwodzie głosowania ze względu na adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, do dnia 29 marca 2024 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia  i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Łomży sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 8 lipca 2024, a dla komitetów, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu - do dnia 22 lipca 2024 r. (terminy wydłużone na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: lomza.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

 

Komisarz Wyborczy w Łomży

 /-/ Jan Leszczewski

Data powstania: wtorek, 6 lut 2024 13:18
Data opublikowania: wtorek, 6 lut 2024 13:19
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 181 razy