BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 9 czerwca 2024 r.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący za- łącznik do postanowienia.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

 

 

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 344)

 

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.

 

Termin wykonania czynności wyborczych*)

Czynności wyborcze

1

2

do dnia 22 kwietnia 2024 r.

– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wy- borczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

– powołanie okręgowych komisji wyborczych,

– powołanie rejonowych komisji wyborczych

od dnia 26 kwietnia 2024 r.

do dnia 6 czerwca 2024 r.

– składanie przez wyborców wniosków o:

– wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

– zmianę miejsca głosowania,

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywa- jących ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służ- bę w obronie cywilnej poza miejscem stałego  zamieszkania oraz policjantów    z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania

do dnia 1 maja 2024 r. do godz. 16.00

– zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 6 maja 2024 r.

– utworzenie odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, do- mach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz od- działach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i ze- społach tych domów, a także ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib ob- wodowych komisji wyborczych

do dnia 10 maja 2024 r.

– podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwo- dów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o moż- liwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

– zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głoso- wania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

do dnia 20 maja 2024 r.

– powołanie obwodowych komisji wyborczych,

– podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwo- dów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych ko- misji wyborczych

od dnia 25 maja 2024 r.

do dnia 7 czerwca 2024 r.

do godz. 24.00

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicz- nych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 27 maja 2024 r.

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełno- sprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzo- nych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

– zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełno- sprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

do dnia 30 maja 2024 r.

– podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, infor- macji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Euro- pejskiego,

– podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiej- skich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

do dnia 31 maja 2024 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 4 czerwca 2024 r.

– składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

– składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich, wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utwo- rzonych na tych statkach

do dnia 6 czerwca 2024 r.

–  poinformowanie  wyborców  niepełnosprawnych  oraz  wyborców,  którzy  w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 9 czerwca 2024 r.

godz. 7.00–21.00

– głosowanie

 

*)    Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, orga- nów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

Data powstania: wtorek, 12 mar 2024 13:14
Data opublikowania: wtorek, 12 mar 2024 13:18
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 175 razy