BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2024 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

ZPOW.501.26.2024

Informacja

o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych  w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r.  –  Kodeks  wyborczy  (Dz.U.  z  2023  r. poz. 2408).

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest ujmowany w spisie wyborców. Można być ujętym tylko w jednym spisie. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

I.  Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.

W spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania zostanie ujęty wyborca:

 • zameldowany na pobyt stały na obszarze danej gminy,
 • ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
 • nigdzie niezamieszkały  stale  przebywający  na   obszarze   gminy   ujęty  na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze tej gminy.

 

 1. Głosowanie poza miejscem stałego

 

 • Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania
 • Wyborca:
  • czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),

 

-  czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),

 • nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze

Wyborców

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r. złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • numer PESEL wnioskodawcy,
 • obywatelstwo,
 • adres przebywania w dniu wyborów.

 

Wniosek może zostać  złożony  na  piśmie  utrwalonym  w  postaci  papierowej z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy,  w  której wyborca przebywać będzie     w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  albo  podpisem  osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

 

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

 

 • Żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową albo odbywający ćwiczenia wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych,

 

 

funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy w terminie od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r.

Wyborca, który złożył wniosek o zmianę miejsca głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

 

−    Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować  w  dowolnym  obwodzie  głosowania  w  kraju,  za  granicą  lub na polskim statku morskim.

Wniosek  o  wydanie  zaświadczenia   o   prawie   do   głosowania   składa   się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem.  Zaświadczenie o prawie  do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.

 

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, informację, w jakich  wyborach  wyborca  jest  uprawiony do głosowania, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie

z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie  do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

−    Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów  i aresztów, a także w domach studenckich

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, zostaną ujęci w spisach wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborcy, którzy przybędą do wyżej wymienionych jednostek przed dniem wyborów, a nie będzie ich w spisie wyborców, zostaną dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w dniu głosowania.

Wyborcy, którzy przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu głosowania, będą mogli głosować w  obwodach  utworzonych  w  tych  jednostkach  tylko  na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

−    Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

 • Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału  w głosowaniu powinien złożyć  w terminie od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r. wniosek o zmianę miejsca głosowania.

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • obywatelstwo,

-numer PESEL wnioskodawcy,

-adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo

 

 

podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej

na stronie internetowej gov.pl.

 • Wyborca stale  zamieszkały   za   granicą   może   również   głosować   na podstawie  zaświadczenia  o  prawie   do   głosowania   wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

 

Sylwester Marciniak

Data powstania: wtorek, 9 kwi 2024 15:15
Data opublikowania: środa, 10 kwi 2024 15:17
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 137 razy